Afkoop pensioen in eigen beheer verruimd

De eenmalige mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, zonder dat u daarover revisierente hoeft te betalen, is niet voor iedere DGA een oplossing voor het pensioenprobleem in eigen beheer. Uw BV moet loonbelasting inhouden en afdragen, maar als uw BV niet beschikt over de middelen en deze ook niet van elders kan aantrekken om die loonbelasting te betalen, dan is afkoop een illusie. Om u hierin tegemoet te komen, stelt staatssecretaris Wiebes voor om de afkoopfaciliteit te verruimen. Daarbij moet u loonbelasting betalen over 70% (in plaats van 80%) van de fiscale balanswaarde. Maar biedt ook dit geen soelaas, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van een nieuw alternatief.

Spaarvariant bij uitfasering
Kunt of wilt u uw pensioenrechten niet afkopen? In dat geval kunt u vanaf 2017 mogelijk gebruikmaken van het nieuwste alternatief dat de staatssecretaris biedt: ‘spaarvariant bij uitfasering’. Daarbij kunt u uw pensioenrechten tegen de fiscale waarde omzetten in een spaarreserve in eigen beheer. Na de omzetting kunt u dan geen pensioen meer opbouwen. De reserve groeit dan alleen nog aan door rentebijschrijving. U krijgt dan vanaf uw pensioendatum uitkeringen uit de spaarreserve.

Partnerproblematiek
Een belangrijke bottleneck in de problematiek rond het pensioen in eigen beheer is de positie van de partner. In beide hiervoor genoemde varianten zal de partner toestemming moeten geven. Deze problematiek speelt met name bij echtscheiding. Uw partner zal niet snel willen instemmen met afkoop omdat zijn/haar pensioenrechten daardoor verminderen. Hij/zij zal daarvoor gecompenseerd willen worden. Kiest u voor omzetting in de spaarvariant, dan heeft uw partner geen pensioenrechten meer omdat de spaarreserve niet wordt gezien als een pensioenaanspraak die bij scheiding moet worden verdeeld. Uw partner zal daarom hiervoor wellicht niet snel toestemming geven.

Ingangsdatum
De staatssecretaris verwacht niet eerder dan in het derde kwartaal van 2016 met een wetsvoorstel te kunnen komen, waarin de definitieve oplossingsrichtingen staan voor het pensioen in eigen beheer. Dit voorstel zal dan eerst ter consultatie worden gepubliceerd. De kans is dan ook groot dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 niet wordt gehaald.