Andere verrekening inkomsten met ziekengeld

Er komt een andere methode om inkomsten uit arbeid van een werknemer te verrekenen met zijn uitkering op grond van de Ziektewet (ZW).

De nieuwe verrekeningsmethode regelt twee zaken. Het maakt straks niet meer uit of een werknemer met een ZW-uitkering (bijvoorbeeld) 20 uur werkt op tweeënhalve dag of op vijf halve dagen. Nu is er een verschil, omdat het ziekengeld op niet-gewerkte dagen 70% bedraagt en geen 100%. In het nieuwe systeem worden de inkomsten uit arbeid in een bepaald betalingstijdvak gelijk verdeeld over het aantal uitkeringsdagen in dat tijdvak. Aan alle uitkeringsdagen wordt dus hetzelfde bedrag aan inkomsten toegerekend.
Prikkel om meer te gaan werken
Verder moet er door de nieuwe verrekeningsmethode een prikkel komen voor werknemers om meer te gaan werken. De inkomsten uit arbeid worden namelijk momenteel volledig vrijgelaten totdat dit bedrag samen met het ziekengeld gelijk is aan het dagloon. In het nieuwe systeem bedraagt de uitkering per dag het ZW-percentage, vermenigvuldigd met het verschil tussen het dagloon en de inkomsten per dag.

 

Voorbeeld
Stel dat een zieke werknemer een dagloon heeft van € 100 en een ZW-uitkering van 70%. Hij verdient € 30 per dag. De ZW-uitkering bedraagt dan 70% x (€ 100 min € 30) = € 49. In totaal ontvangt hij dus € 79. Gaat hij meer werken en verdient hij bijvoorbeeld € 60, dan wordt zijn ZW-uitkering wel lager (€ 28), maar in totaal ontvangt hij dan € 88. Meer werken levert dus een hoger inkomen op.