Arbozorg zelf betalen of verhalen?

Krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een verzuimbeleid en verzuimbegeleiding door een bedrijfsarts. Vanuit die wettelijke plicht moet u ook de daarmee samenhangende kosten betalen. De kosten die verbonden zijn aan de naleving van regels die bij of krachtens de Arbowet zijn gesteld, mogen niet ten laste komen van werknemers. Kortom, u mag geen ‘eigen bijdrage’ op het loon inhouden voor de kosten van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het inhuren van een bedrijfsarts of arbodienst.