Betalingsuitstel bij vererving blote eigendom woning

Als u de blote eigendom van een woning erft, kunt u voor de verschuldigde erfbelasting sinds 1 januari 2011 onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen.

De eerste voorwaarde is dat de woning voor de vruchtgebruiker (meestal de langstlevende ouder) kwalificeert als een eigen woning. Bovendien moet u over onvoldoende middelen beschikken om de erfbelasting te kunnen betalen.

 

Samenvallen met vererving van onderneming
Het kan zijn dat de vererving van de blote eigendom van een woning samenvalt met de vererving van een onderneming. Vaak komen de voortzetters van de onderneming dan in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (bof), zodat een relatief gering bedrag wordt belast. Voor het belaste deel is ook betalingsuitstel mogelijk. Maar hoe moet de erfbelasting worden verdeeld over beide regelingen als een deel onder het lage tarief valt en een deel onder het hoge tarief? Dit mag op de volgende manier: de waarde van het ondernemingsvermogen wordt zo veel mogelijk belast tegen het hoge tarief en het deel van de erfenis waarover meteen erfbelasting moet worden betaald, wordt zo veel mogelijk belast tegen het lage tarief.

 

Voorbeeld
Stel, de nalatenschap bestaat uit totaal € 220.000, waarvan € 100.000 niet vrijgesteld ondernemingsvermogen, € 100.000 waarde woning en € 20.000 overig vermogen. De totale erfbelasting bedraagt (€ 118.708 x 10%) + (€ 101.292 x 20%) = € 32.128. Deze belasting wordt als volgt verdeeld:
• overig vermogen € 20.000 x 10% = € 2.000 (geen betalingsuitstel);
• waarde woning (€ 98.708 x 10%) + (€ 1.292 x 20%) = € 10.128 (wel betalingsuitstel);
• waarde ondernemingsvermogen € 100.000 x 20% = € 20.000 (ook betalingsuitstel).