De fiscale kabinetsmaatregelen voor de crisisaanpak 2009

Onlangs is door staatssecretaris De Jager een pakket maatregelen aangeboden aan de tweede kamer die op zeer korte termijn en deels met terugwerkende kracht in werking zouden moeten treden. Verder is De Jager erg actief met het lanceren van mogelijkheden om ondernemers te helpen de crisis door te komen. Een overzicht van de belangrijkste zaken.

Verruiming verliesverrekening bedrijven: carry back 2008
De voorgestelde verruiming komt neer op een vervroeging met minimaal een half jaar van de uitbetaling van verliesverrekening met eerder behaalde winsten. Bedrijven kunnen hun verlies verrekenen met de winstbelasting die ze in het verleden hebben betaald. Om in aanmerking te komen voor de verruiming is het niet nodig om bij de Belastingdienst een aangifte te overleggen. Een redelijke schatting van het verlies over 2008, bijvoorbeeld op basis van een voorlopige jaarrekening, is voldoende. De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend hoeft nog niet definitief te zijn vastgesteld. Een voorlopige aanslag is voldoende. Feitelijk betekent dit een versnelling van de uitbetaling van minimaal een half jaar. Ondernemers die inkomstenbelasting betalen over hun winst kunnen 3 jaar terug en voor B.V.´s geldt, dat zij 1 jaar terug hun verlies verrekenen.

Uitstel van betaling van belastingschulden versoepeld
De staatssecretaris heeft de Belastingdienst opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand hebben. Bedrijven die tijdelijk te maken hebben met een liquiditeitsprobleem en daardoor hun belasting niet kunnen betalen, kunnen in overleg uitstel krijgen.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:
1. De onderneming is levensvatbaar
2. De onderneming kan de belastingschuld later wel voldoen.
3. Er wordt een datum afgesproken tot wanneer het uitstel geldt.

BTW per kwartaal in plaats van per maand
Alle ondernemers hebben inmiddels een schrijven gehad van de belastingdienst waarbij zij de mogelijkheid krijgen om de omzetbelasting per kwartaal aan te geven in plaats van per maand. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2009. Ga niet te snel in op dit aanbod maar overweeg of dit inderdaad interessant is. Wanneer u investeringsplannen heeft is het mogelijk veel interessanter om de aangifte maandelijks te blijven indienen.

Intensivering milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Naast de afschrijvingen kan 15%, 30% of 40% van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aanvullend in aftrek worden gebracht van de fiscale winst. Op basis van de Vamil is het mogelijk fiscaal (willekeurig) af te schrijven op bepaalde milieu-investeringen. Voor de jaren 2009 en 2010 wordt het hiervoor beschikbare budget verhoogd met gezamenlijk € 30 miljoen.

Via bovenstaande maatregelen hoopt de regering ondernemers in de huidige zware economische tijden de nodige liquiditeits- en rentevoordelen te bieden. Het is van belang om na te gaan of u van deze maatregelen gebruik kunt maken.

Helpen deze maatregelen eigenlijk wel voldoende? Natuurlijk, er zijn best ondernemers die baat hebben bij een kwartaalaangifte omzetbelasting of een versnelde teruggaaf van betaalde belastingen in verliessituaties. Maar stimuleren deze maatregelen ook de economie? Waarschijnlijk onvoldoende.

De staatssecretaris had veel breder uit moeten pakken en kon sommige noodlijdende branches direct een grote dienst bewijzen met maatregelen die echt de economie een helpende hand toereiken zoals:
• een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting zodat de verkoop van woningen een impuls krijgt
• in het verlengde hiervan de verlaging van het BTW tarief op nieuwbouw naar 6%: niet alleen goed voor de huizenmarkt maar ook voor bouwbedrijven
• onderhoud aan woningen tijdelijk tot een bepaald bedrag fiscaal aftrekbaar maken. Om milieuvriendelijk onderhoud te stimuleren kunnen voor dit onderhoud de aftrekmogelijkheden verruimd worden
• de sloopregeling voor gebruikte ruimer opzetten. Onderzoek heeft al uitgewezen, dat een groot deel van de Nederlanders de ingevoerde regeling niet interessant genoeg vindt

Natuurlijk moeten deze uitgaven gefinancierd worden. Verhoog de inkomstenbelasting voor de hogere inkomens en het BTW tarief gedurende de periode dat bovenstaande regelingen gelden. Tenslotte is het in het belang van iedereen, dat de crisis zo snel mogelijk bezworen wordt.