Definitieve Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Door de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte heeft de fiscus meer mogelijkheden om jaarloongegevens op te vragen.
Verzoek binnen zes maanden
U heeft de verplichting om een eerdere tekortkoming in de loonaangifte te corrigeren met een correctiebericht. Indien de inspecteur met betrekking tot een aangifte over een tijdvak in een verstreken kalenderjaar binnen een halfjaar na het einde van dat kalenderjaar constateert dat die aangifte onjuist of onvolledig is en niet bij een latere aangifte in dat jaar is hersteld en deze tekortkoming aan de inhoudingsplichtige is toe te rekenen, kan hij maatregelen treffen. De fiscus kan de inhoudingsplichtige verplichten om de gegevens van in dat kalenderjaar door de werknemer genoten loon te verstrekken welke van belang kunnen zijn voor de heffing van inkomstenbelasting.
Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
Het ministerie van Financiën publiceerde bij de oude regeling elk jaar een ministeriële regeling. Hierin werd duidelijk gemaakt welke gegevens de fiscus op verzoek bij u kon opvragen. In het Belastingplan 2012 werd de mededeling gedaan dat hiervoor een definitieve regeling zou komen. Deze definitieve regeling is nu vastgelegd in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte. Dit betekent niet dat de fiscus u na zes maanden, na afloop van het kalenderjaar, niet meer kan verplichten om de aangifte te corrigeren. Binnen vijf jaar na afloop van een kalenderjaar kan de Belastingdienst u namelijk nog verplichten om de loonaangifte met een correctiebericht te corrigeren. Dit correctiebericht stuurt u dan tegelijk in met de reguliere loonaangifte.
Relevantie voor de praktijk
Als de informatie in uw loonaangifte onvolledig of onjuist is geweest en u dat niet heeft gecorrigeerd, dan mag de fiscus alsnog de juiste jaarloongegevens bij u opvragen. De jaarlijkse ministeriële regeling heeft plaats gemaakt voor een definitieve regeling.