Dga blijft (toch) in loonbelasting

Het plan om de directeur-grootaandeelhouder (dga) uit de loonbelasting te halen, stuitte op nogal wat kritiek. Zo zouden ongeveer 1.600 dga’s door de wijziging straks geen recht meer hebben op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. De staatssecretaris heeft daarom besloten dat de dga ook in 2009 in de loonbelasting blijft.
Nieuwe maatregelen
In overleg met verschillende instanties is door de staatssecretaris een aantal voorstellen uitgewerkt. Het hieruit voortvloeiende pakket van nieuwe maatregelen moet een aanzienlijke administratieve lastenverlichting opleveren voor de dga.
De voorstellen op een rijtje:

* het introduceren van een vereenvoudigde aangifte loonheffingen voor dga’s;
* het introduceren van een systeem waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens (bijvoorbeeld bij de dga die elke maand hetzelfde loon opneemt) eerder kunnen worden ingediend dan nu het geval is;
* het introduceren van een eenvoudiger betalingssysteem, waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld;
* het verhogen van de grens voor het doen van een kwartaalaangifte voor de btw van € 7.000 naar € 15.000 per 1 januari 2009.

Wanneer zijn de nieuwe voorstellen van kracht?
Streefdatum voor de invoering van deze voorstellen is 1 januari 2010, met uitzondering van de grens voor het doen van een kwartaalaangifte, die datum ligt op 1 januari 2009.

In de loop van 2008 publiceert de staatssecretaris een notitie over de fiscale positie van de dga. Daarin komen zowel verbeterpunten op korte termijn als een perspectief op lange termijn aan de orde.