Jaarverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3? Informatieplicht voor u als ondernemer!

Verbruikt uw onderneming minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas op jaarbasis? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hier komt bij dat u door de wijziging van de Wet milieubeheer per 1 juli 2019 een wettelijke informatieplicht heeft. U moet namelijk daadwerkelijk rapporteren bij de RVO welke energiebesparende maatregeling u heeft uitgevoerd danwel gaat uitvoeren. Heeft u dit nog niet gedaan doet dit dan zo spoedig mogelijk. Boetes en dwangsommen liggen anders in het verschiet.

Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd en is er een meldingsplicht aan toegevoegd. Vóór 1 juli 2019 dienen ondernemingen met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas de door hun genomen energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energiebesparende maatregelen

De bedoeling van de informatieplicht is om ondernemingen met een hoog energieverbruik bewuster om te laten gaan met energie. Dit kan door middel van simpele maatregelen of door grotere ingrepen. De stelregel is dat maatregelen zich binnen 5 jaar terug moeten verdienen. Daarnaast is er een ‘Erkende Maatregelenlijst’ opgesteld voor 19 verschillende bedrijfstakken. Als je alle erkende maatregelen doorvoert die op uw onderneming van toepassing zijn, dan voldoet u automatisch aan uw energiebesparingsverplichting. Deze ‘Erkende Maatregelenlijst’ vindt u terug op de website van de RVO. Klik op deze link van het RVO.

Voor u gaat investeren is het belangrijk om te bekijken of er subsidiemogelijkheden van toepassing zijn voor uw investering, zoals bijvoorbeeld de investeringssubsidie Duurzame  Energie, Energie-investeringsaftrek of Milieu-investeringsaftrek.

Voor wie geldt de informatieplicht

Verbruikt u minimaal 50.000 kWh elektriciteit of minimaal 25.000 m3 gas en wordt uw onderneming gezien als een Wm-inrichting (Wet milieubeheer inrichting) dan heeft u een informatieplicht. De meeste ondernemingen worden gezien als een Wm-inrichting, algemeen beschouwd worden enkel sommige detailhandelsondernemingen (winkels) niet gezien als Wm-inrichting.

Echter geldt nog een uitzondering voor de volgende bedrijven en instellingen:

  • Bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem;
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningenssysteem;
  • Bedrijven die deelnemen aan het convenant ‘Meerjarenafspraken energie-efficiëntie’;
  • Bedrijven die gezien worden als ‘Type’ C Wm-inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Ook als verhuurder van een bedrijfspand kunt u een informatieplicht hebben. Dit is voornamelijk afhankelijk van de afspraken die u met de huurder heeft gemaakt in het huurcontract.

Voldoen aan informatieplicht

Als de informatieplicht op uw onderneming van toepassing is, dient u uiterlijk vóór 1 juli 2019 bij het eLoket van de RVO te melden, welke energiebesparende maatregelen u in uw onderneming heeft genomen. Daarnaast dient u in te vullen wat uw energieverbruik is geweest over 2017 en 2018. Let wel op, om in te kunnen loggen bij eLoket dient u gebruik te maken van eHerkenning. Vervolgens dient u deze melding iedere 4 jaar te herhalen.

Als u geen of een onjuiste melding doet, kan dit leiden tot een dwangsom of boete. De gemeente of omgevingsdienst kunnen controles gaan uitvoeren. Zij gaan controleren of uw rapportage juist is en of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Indien u niet rapporteert kan de gemeente handhavend optreden en een last onder dwangsom opleggen.

Hulp?

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden van de energiebesparende maatregelen die u heeft getroffen, of wilt u weten of uw onderneming een informatieplicht heeft, dan zijn wij u graag van dienst.

Bron: | https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing Tue, 16 Jul 2019 11:58:51 +0100