Kan kapitaal fiscaal een lening zijn?

Onder bepaalde voorwaarden kan een lening fiscaal worden aangemerkt als kapitaal. In de arresten van de Hoge Raad van 7 februari 2014 stond de omgekeerde situatie centraal: kan kapitaal fiscaal als een lening kwalificeren?

In casu was een lening omgezet in cumulatief preferente aandelen. Deze aandelen vertoonden sterke overeenkomsten met een lening. De inspecteur stelde zich daarom op het standpunt dat deze aandelen voor de belastingheffing als een lening moeten worden aangemerkt. De Hoge Raad oordeelde kort maar krachtig: wat civielrechtelijk kapitaal is, is ook fiscaal kapitaal. Het maken van een uitzondering op deze hoofdregel acht de Hoge Raad – vanwege de rechtsonzekerheid die dat met zich meebrengt –onwenselijk.