Kiezen voor eigenrisicodragerschap?

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. U kunt zich tegen de financiële en personele gevolgen hiervan verzekeren.Dit kan via het UWV WERKbedrijf. Het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) betaalt in dat geval de uitkeringen van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-)werknemers en is verantwoordelijk voor de re-integratie. De werkgever betaalt dan, naast de basispremie, eveneens de gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV.

U kunt er ook voor kiezen om dit WGA-risico (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) tien jaar lang voor eigen rekening te nemen. Dan bent u eigenrisicodrager. De uitbetaling van de uitkeringen en de kosten van de re-integratie komen in dit geval voor uw rekening. Dit financiële risico kunt u zelf dragen of (deels) verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Een eigenrisicodrager hoeft geen gedifferentieerde WGA-premie te betalen.

Aanvankelijk was het plan om de WGA in 2011 te privatiseren, maar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in april aangegeven dat werkgevers zelf kunnen blijven kiezen. Het kabinet komt, omdat het demissionair is, niet meer met voorstellen tot privatisering van de WGA.

Keuze maken
Het eigenrisicodragerschap voor de WGA kan jaarlijks op 1 januari of op 1 juli ingaan. Uw aanvraag daarvoor moet ten minste dertien weken vóór de beoogde ingangsdatum (dus vóór 2 oktober of vóór 1 april) binnen zijn bij de Belastingdienst. Om eigenrisicodrager te worden moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
•U heeft een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar.
•U bent in drie jaar vóór de beoogde ingangsdatum niet eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

Als u overweegt om eigenrisicodrager te worden, is het goed de volgende vragen te stellen. Hoeveel instroom in de WAO/WIA heeft u gehad? Hoe hoog is het uitvalrisico in uw bedrijf? Wat is de grootte van uw personeelsbestand en wat is de leeftijdsopbouw? In hoeverre wilt u controle houden over de re-integratie van (ex-)werknemers? Let op de financiële risico’s (denk hierbij ook aan een toekomstige bedrijfsovername). Overleg tijdig met ons als u per 1 januari (en dus aanvragen vóór 2 oktober!) een andere keus wilt maken.