Laat uw WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw deurmat. De komende WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of gebouw per 1 januari 2014. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want het kan zijn dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de economische crisis.

Let op
Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan dient u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Van belang is dat u zich realiseert dat de WOZ-beschikking niet alleen relevant is voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting en schenkbelasting. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6 wekentermijn verstreken, dan zit u dus ook vast aan de vastgestelde waarde voor de andere belastingen. Denk hierbij onder andere aan de hoogte van het eigenwoningforfait en de gevolgen voor de afschrijving op gebouwen.