Meldplicht bij contante ontvangsten onder de WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is ingevoerd om de financiële wereld te beschermen tegen transacties die de integriteit van het financiële verkeer verstoren. Dit betekent dat er verschillende plichten bestaan als u een ongebruikelijke transactie constateert. Maar wat is nu precies een ongebruikelijke transactie en wat moet u dan doen? Dit vindt u in dit artikel.

De plicht om cliëntonderzoek te doen

Ten eerste heeft u als handelaar een plicht om cliëntenonderzoek te doen. Dit wil zeggen dat u een identificatieplicht hebt bij een klant indien deze klant € 10.000,- of meer contant bij u afrekent. U dient dan een kopie van het identiteitsbewijs te maken en te bewaren in uw dossier. Deze plicht geldt te allen tijde, ook indien de transactie verder niet verdacht is.

Ongebruikelijke transacties

Een ongebruikelijke transactie is een transactie die een risico bevat dat deze gebruikt wordt voor witwassen of het financieren van terrorisme. Dit is natuurlijk lastig te beoordelen, waardoor de WWFT in regels en indicatoren voorziet. Dit zijn de zogenoemde objectieve en subjectieve indicatoren.

Objectieve en subjectieve indicatoren
Objectieve indicatoren zijn indicatoren die leiden tot verplichte melding. Dit zijn duidelijk omschreven indicatoren. Subjectieve indicatoren zijn indicatoren die leiden tot verplichte melding als de betreffende situatie aan deze indicatoren voldoet. Dit vergt dus wat meer interpretatie.

Per sector is een speciale lijst gepubliceerd. Hierin is per sector te zien welke indicatoren er zijn en welke voorbeelden daaronder vallen.

Wat betekent dit voor u?

De belangrijkste vuistregel blijft natuurlijk altijd: wees waakzaam bij contante ontvangsten! Verder is het belangrijk om de volgende zaken goed te onthouden:

  • Indien transacties met geheel of gedeeltelijke contante betaling de € 20.000,- te boven gaan, dan dient u dit altijd te melden. Dit doet u binnen 14 dagen nadat u de meldplicht ter kennis is gekomen. Melding geschiedt via de site van het FIU (www.fiu.nl);
  • Indien u een witwastransactie of een vermoedelijke financiering van terrorisme meldt aan politie en justitie, moet deze ook bij het meldpunt van het FIU worden gemeld;
  • Indien transacties met geheel of gedeeltelijke contante betaling de € 10.000,- te boven gaan en u heeft door dat deze transactie te maken heeft met financiering van terrorisme of witwaspraktijken, dan dient u dit ook altijd te melden. Dit vermoeden dient u dan toe te lichten bij het doen van de melding;
  • Ook als de transactie niet boven een bepaalde financiële grens uitkomt en u het vermoeden heeft dat deze samenhangt met terrorismefinanciering of witwassen, dient u deze te melden. Denk bijvoorbeeld aan transacties uit zogenoemde ‘risicolanden’. Hiervoor is tevens een speciale lijst beschikbaar.

Boete op niet melden

Meldt u niet dan kunt u hiervoor een boete krijgen en deze zijn niet gering. De AFM ziet toe op de handhaving van de WWFT en deelt flinke boetes uit (€ 30.000,– is niets). Excuses worden niet geaccepteerd omdat de regelgeving en uw meldplicht duidelijk is.

Conclusie:

  • Cliëntonderzoek altijd verplicht bij contante ontvangsten van € 10.000 of meer;
  • Iedere contante ontvangst van € 20.000,– dient u te melden;
  • Neem uw meldplicht serieus!

Mocht u nog vragen hebben over de meldplicht, neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Bron: Mon, 13 Jul 2020 16:34:06 +0100