Neem een aanzegtermijn op in tijdelijke arbeidscontracten

Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? Dan krijgt u te maken met het nieuwe begrip ‘aanzegtermijn’ uit de Wet werk en zekerheid. De regeling is van toepassing op alle arbeidscontracten die aflopen na 1 februari 2015. U moet dan uiterlijk een maand voor afloop van het arbeidscontract aan de werknemer schriftelijk mededelen of het contract wordt voortgezet en zo ja, tegen welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Wanneer u dit niet doet, eindigt het contract wel, maar moet u aan uw werknemer een boete betalen van één maandloon. Als u te laat aanzegt, dan betaalt u een vergoeding naar rato.

Tip
U kunt in nieuw te sluiten contracten expliciet aangeven dat direct wordt aangezegd en dat geen verlenging plaatsvindt. Doet u dit niet, zorg dan dat u in elk geval de uiterste aanzegdatum goed in uw administratie vastlegt.