Openbaar register met waarborgen voor de privacy

De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een openbaar register waarin informatie staat over uiteindelijk belanghebbenden van onder meer BV’s. De hoofdlijnen van een dergelijk register zijn onlangs bekendgemaakt. Die beschrijven van welke vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden moeten worden geregistreerd, wie toegang heeft tot het register, wie de informatie moet aanleveren, welke informatie over een uiteindelijk belanghebbende wordt verstrekt en wie het beheer over het register voert. Wat betreft het beheer gaat de voorkeur uit naar de Kamer van Koophandel.

De bescherming van de privacy is een heikel punt bij menig aandeelhouder. Daarvoor zijn de volgende vier (privacy)waarborgen voorgesteld:
1. iedere gebruiker wordt geregistreerd;
2. er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzage;
3. gebruikers anders dan specifiek aangewezen instanties krijgen slechts inzage in een beperkte set gegevens;
4. bij een risico op bijvoorbeeld chantage, kidnapping, geweld of intimidatie worden de risico’s per individueel geval beoordeeld en wordt bezien of (bepaalde) gegevens kunnen worden afgeschermd.

De hoofdlijnen worden nu eerst besproken met belangenorganisaties. Bovendien komt er een internetconsultatie waarbij belanghebbenden hun standpunten en eventuele wijzigingen kenbaar kunnen maken. Het register moet er uiterlijk op 26 juni 2017 zijn.