Pas de studenten- en scholierenregeling toe

Maakt u tijdens de vakantieperiode gebruik van de diensten van studenten en scholieren? Dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de studenten- en scholierenregeling. Indien u namelijk de regeling toepast, hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen.
Hoe werkt de regeling?
U mag onder voorwaarden voor de berekening van de loonheffingen het kalenderkwartaal gebruiken in plaats van het werkelijke loontijdvak. U houdt dan meestal minder of geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in.
De regeling geldt voor:
•scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene kinderbijslagwet;
•studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
•studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
•buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Let op
Voor beëindiging van de studenten- en scholierenregeling moet de werkgever aan bepaalde verplichtingen voldoen.