Pensioengerechtigde medewerkers in dienst nemen of houden?

Het kabinet wil graag dat werknemers na hun pensioengerechtigde leeftijd bij het arbeidsproces betrokken blijven. Hier zitten echter nog wel een paar haken en ogen aan.

Het reguliere arbeids- en ontslagrecht is hier van toepassing. Dus als een werknemer na zijn pensioengerechtigde leeftijd bij u blijft doorwerken en hij heeft een onbepaaldetijdovereenkomst, dan wordt dit contract voortgezet voor onbepaalde tijd.Eventueel kan een cao dit anders bepalen. Als dit niet zo is, is het goed om tussen de nieuwe en de oude arbeidsovereenkomst een periode van ten minste drie maanden en één dag aan te houden, waarin de werknemer niet voor u werkt en geen arbeidsovereenkomst met u heeft en ook niet via een uitzendbureau ingehuurd wordt. Na die periode kunt u weer drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met de werknemer aangaan, mits dit in de cao is toegestaan.

Langdurig ziek
Als uw werknemer langdurig ziek wordt, moet u, zolang de arbeidsovereenkomst bestaat, de Wet verbetering poortwachter toepassen. Dat houdt in dat u bij een dreigend langdurig verzuim een probleemanalyse maakt, een plan van aanpak opstelt, periodiek evalueert enzovoorts. Ook moet u tijdens de eerste twee jaar van ziekte het loon doorbetalen. Hiertegen kunt u zich niet verzekeren en dit kan een forse financiële strop betekenen.

Uw financieel voordeel
Los van de ruime kennis en ervaring die de 65-plusser inbrengt, is het voor u vooral een financieel voordeel. U hoeft namelijk geen pensioenpremie, AOW-premie en premie voor de werknemersverzekering af te dragen. Denk er wel aan dat u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wél verschuldigd bent.