Reserveer voor uw oude dag

Indien u aan het urencriterium voldoet en u bij de aanvang van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, kunt u een bepaald bedrag van uw winst reserveren voor uw oude dag. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen. De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 10,9 % van de winst, maar niet meer dan € 9.542.
Let op
Deze toevoeging wordt verminderd met de ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. De toevoeging bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.