Terbeschikkingstellingsregeling soepeler

Dga’s die (bijvoorbeeld) een pand aan hun bv ter beschikking stellen, worden daarvoor momenteel belast in box 1. De staatssecretaris stelt nu ter versoepeling het volgende voor.
• Eenmalig mag een ter beschikking gesteld pand (een ‘tbs-pand’) worden ingebracht in de bv, zonder dat dit gebeurt met heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Deze maatregel geldt voor de duur van één jaar.
• De dga krijgt een faciliteit die vergelijkbaar is met de MKB-winstvrijstelling.
• De dga mag de herinvesteringsreserve (= winst op de verkoop van bedrijfsmiddelen reserveren voor herinvestering, en aldus de belasting over boekwinst uitstellen) en de kostenegalisatiereserve toepassen (= reserve om kosten en lasten gelijkmatig te verdelen, bijvoorbeeld in geval van onderhoudskosten van een pand, waarbij een eenmalige uitgave over langere tijd wordt gespreid).
• De zgn. ‘vermogenstoets’ (de eis dat belastingschuldige over onvoldoende middelen beschikt om de belasting te voldoen) vervalt.