U krijgt een scholingsplicht

U krijgt als werkgever te maken met een nieuwe plicht. Vanaf 1 juli 2015 bent u namelijk verplicht om te investeren in scholing van uw werknemers. Bij een voorgenomen ontslag vanaf 1 juli 2015 toetst het UWV of de rechter de wettelijke inspanningen van werkgevers over een periode daarvoor. Ontslag wegens disfunctioneren mag niet te wijten zijn aan een gebrek aan scholing in het verleden. U krijgt uw werknemer in dat geval niet ontslagen.
Scholingskosten in mindering op transitievergoeding

De kosten die u maakt voor scholing tijdens dienstverband kunnen straks onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding bij ontslag. Deze voorwaarden moeten nog in de regelgeving worden uitgewerkt. Discussie is ontstaan over het feit dat een werknemer de door de werkgever aangeboden scholing kan weigeren. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de werknemer wordt beloond met een hogere transitievergoeding. Het kabinet geeft aan dat bij een eventueel weigeren van de werknemer van door de werkgever aangeboden scholing, er geen sprake is van een ‘beloning’ met een hogere transitievergoeding. Immers, wanneer niet reeds tijdens het dienstverband maatregelen zijn getroffen ter bevordering van de bredere inzetbaarheid, worden hiervoor ook geen kosten gemaakt en stelt de aanspraak op de transitievergoeding bij ontslag de werknemer in staat om deze alsnog hiervoor in te zetten.

 

De regering acht het aangewezen dat werkgever en werknemer gezamenlijk concluderen dat tijdens het dienstverband gemaakte kosten kunnen worden gekwalificeerd als scholingskosten en dat dit niet eenzijdig door de werkgever kan worden bepaald.

 

Tip

U kunt nu al inventariseren welke werknemers in aanmerking komen voor scholing en uw administratie hierop inrichten. U dient het scholingstraject schriftelijk vast te leggen.