Verhoging gebruikelijk loon dga in 2012

Voor de dga

Werkt u voor een bv waarin u een aanmerkelijk belang bezit? Dan wordt voor u als dga in 2012 het gebruikelijk loon verhoogd met € 1.000 naar € 42.000.U kunt uitgaan van een lager salaris wanneer u kunt aantonen dat gelet op de financieel-economische positie van de bv een lager salaris gebruikelijk is, bijvoorbeeld vanwege structurele verliezen. Daar staat tegenover dat wanneer de financieel-economische positie een hoger loon dan het normbedrag van € 42.000 rechtvaardigt, dan in beginsel uitgegaan dient te worden van het hogere gebruikelijk loon. Hierbij mag het overeengekomen loon niet meer dan 30% afwijken van het loon dat in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is. Let u er daarbij op dat het loon van uw best betaalde werknemer door de fiscus veelal als graadmeter voor uw minimale dga-loon wordt gezien.