Veroorzaker arbeidsongeschiktheid betaalt re-integratiekosten

De re-integratiekosten van werknemers die door schuld van een derde ziek of arbeidsongeschikt raken, zijn voor een werkgever tegenwoordig makkelijker te verhalen op de veroorzaker ervan. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die sinds 1 juli 2008 van kracht is.
Re-integratie stimuleren
Tot voor kort weigerden veel verzekeraars nog om de re-integratiekosten van de werkgever te vergoeden. Argument: re-integratie is een wettelijke verplichting van werkgevers. De overheid wil echter dat een zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. De nieuwe wet zou re-integratie stimuleren. Men verwacht dat een werkgever meer aan re-integratie doet als de kosten eenvoudig zijn te verhalen.

Voorwaarden
De regeling geldt voor alle werkgevers, al dan niet eigenrisicodrager. Alleen redelijke kosten worden uitgekeerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten die een re-integratiebedrijf in rekening brengt. Zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, kan de werkgever de gemaakte loon- en de re-integratiekosten verhalen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Hij moet dit wel binnen vijf jaar na het ongeval doen.

Rechter
Mochten werkgever en verzekeraar van de veroorzaker er in onderling overleg niet uitkomen, dan kan de rechter een uitspraak doen over wat redelijk is in een bepaald geval.