Waardeoverdracht: oude werkgever betaalt de rekening

Een werknemer mag bij wijziging van dienstbetrekking de waarde van zijn pensioenaanspraken overdragen aan de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. Deze waardeoverdracht is kosteloos voor de werknemer. De rekening komt bij de oude of de nieuwe werkgever te liggen. De rente waarmee gerekend wordt, is voor 2016 gesteld op 1,629%. Door deze lage rente zal het in de praktijk de oude werkgever zijn die de rekening voor de waardeoverdracht betaalt.

Bijbetaling wellicht beperkt
Misschien dat de regeling ‘beperking bijbetalingsverplichting’ soelaas biedt. Deze regeling geldt bij baanwisselingen na 1 januari 2015. Toen is namelijk de termijn van 6 maanden vervallen, waarbinnen de werknemer moest verzoeken om waardeoverdracht. Om de gevolgen van de bijbetalingsverplichting te beperken, is er een mogelijkheid gecreëerd om te weigeren mee te werken aan de waardeoverdracht. U kunt als werkgever weigeren als:
• de bijbetalingsverplichting meer dan € 15.000 bedraagt; en
• de bijbetalingsverplichting meer is dan 10% van de overdrachtswaarde.