Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden nalatenschap

Op basis van het huidige recht kan een erfgenaam ervoor kiezen een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. In dat geval verkrijgt de erfgenaam goederen uit de nalatenschap voor zover deze overblijven na betaling van de schulden van de nalatenschap. Ook kan ervoor worden gekozen de
nalatenschap zuiver te aanvaarden. In dat geval kan het zijn dat erfgenamen in de problemen komen als later blijkt dat er onverhoopt (tot dat moment onbekende) schulden zijn die niet uit de erfenis kan worden betaald. De erfgenaam wordt dan met eigen geld aansprakelijk.
Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitite) heeft een wetsvoorstel ingediend die erfgenamen tegen een dergelijke onredelijke uitwerking behoedt. Komt u – na zuivere aanvaarding – tot de ontdekking dat er een onverwachte schuld is, dan kunt u op grond van de nieuwe wet binnen drie maanden na deze ontdekking de kantonrechter verzoeken om een gehele of gedeeltelijke ontheffing. Verleent de kantonrechter u volledige ontheffing, dan hoeft u de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover u nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat u nog wel met eigen geld moet betalen.

Let op
Een verzoek om gehele of gedeeltelijke ontheffing kan alleen als u niets te verwijten valt: u kende de schuld niet en kon er ook niet van op de hoogte zijn.