Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies?

De regeling voor de opbouw van vakantiedagen verandert met ingang van 1 januari 2012. Reden hiervoor is dat de huidige vakantieregeling in strijd is met de Europese regels.

De belangrijkste wijzigingen voor u op een rij (let wel: het betreft hier een wetsvoorstel, dus er kan de komende maanden nog het een en ander worden bijgesteld):

• Het onderscheid in minimumvakantieopbouw tussen zieke en gezonde werknemers verdwijnt. Zieke werknemers bouwden tot op heden slechts vakantierechten op tijdens de laatste zes maanden van hun ziekbed. Met de nieuwe regeling bouwen zij evenveel vakantiedagen op als hun werkende collega’s.
• Werkgevers moeten zieke werknemers in staat stellen om hun minimumvakantierechten (= viermaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer) op te nemen. Dus ook tijdens ziekte kan vakantie worden opgenomen.
• Om zogeheten ‘verlofstuwmeren’ te voorkomen, wordt een vervaltermijn ingevoerd voor de minimumvakantierechten. Werknemers moeten hun vakantierechten opnemen binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantierechten zijn ontstaan. De werknemer moet dan wel daadwerkelijk in staat zijn geweest om de vakantierechten op te nemen. Is dat niet het geval, dan geldt de verjaringstermijn van vijf jaar.
• Bovenwettelijke vakantiedagen (de vakantiedagen die boven het minimumaantal uitkomen) vervallen – net als nu – na vijf jaar.

Kunnen werkgever en werknemer vanaf 2012 dan samen niets anders afspreken? Jawel, want werkgever en werknemer mogen de vervaltermijn van de minimumvakantierechten in onderling overleg verlengen. Het is uiteraard verstandig om een dergelijke afspraak op papier te zetten.