Duitse sociale verzekeringspremies tellen niet mee bij compensatieregeling

Onlangs zijn Nederland en Duitsland overeengekomen dat de Duitse sociale verzekeringspremies niet meetellen bij de berekening van de vermindering die in Nederland wonende grensarbeiders kunnen krijgen op grond van de compensatieregeling. Continue reading “Duitse sociale verzekeringspremies tellen niet mee bij compensatieregeling”

Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd

U wordt als erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer heeft aangenomen. Er is vanaf 1 september pas sprake van zuivere aanvaarding als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Continue reading “Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd”

Beding tijdig uitkering bij expirerend lijfrentekapitaal!

Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er weleens iets tussendoor. Meestal zonder grote gevolgen. Bij expiratie van levensverzekeringen kunnen dergelijke vergissingen echter wel vaak grote financiële gevolgen hebben. Continue reading “Beding tijdig uitkering bij expirerend lijfrentekapitaal!”

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017 bij samenloop met eerdere schenkingen

Bij het Belastingplan 2016 is beslist dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2017 permanent wordt verhoogd van € 53.016 (in 2016) naar € 100.000 per schenker. Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft geen kind te zijn van de schenker. Continue reading “Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017 bij samenloop met eerdere schenkingen”

Arbozorg zelf betalen of verhalen?

Krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een verzuimbeleid en verzuimbegeleiding door een bedrijfsarts. Vanuit die wettelijke plicht moet u ook de daarmee samenhangende kosten betalen. De kosten die verbonden zijn aan de naleving van regels die bij of krachtens de Arbowet zijn gesteld, mogen niet ten laste komen van werknemers. Kortom, u mag geen ‘eigen bijdrage’ op het loon inhouden voor de kosten van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het inhuren van een bedrijfsarts of arbodienst.

Plaatsingsfee voor bemiddelaars

Ook bemiddelaars krijgen een vergoeding als zij werkloze 50-plussers aan een (duurzame) baan helpen. Zij kunnen deze plaatsingsfee aanvragen binnen 45 dagen na 3, 6 en 12 maanden vanaf het moment waarop zij een werkloze oudere hebben geplaatst. Het uitzendbureau krijgt een plaatsingsbonus van € 300 bij een plaatsing voor minimaal 3 maanden. Bij een plaatsing voor minimaal 6 maanden komt daar € 700 bij. Bij een plaatsing van minimaal 1 jaar bedraagt de bonus in totaal € 1.500. Voorwaarde is dat de werkloze 50-plusser aan de slag gaat voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering kreeg. Daarbij geldt een minimumaantal uren van gemiddeld 12 uur per week. Ook deze regeling loopt nog tot 30 september 2016.

Maak gebruik van de subsidieregeling voor werkloze 50-plussers

Er bestaat ook nog een subsidieregeling voor werkloze 50-plussers. Dit zogenoemde scholingsvoucher kan worden gebruikt voor een korte om- of bijscholing (maximaal 1 jaar). De werkloze kan de subsidie zelf of via een werkgever aanvragen bij het UWV. De aanvraag kan nog worden ingediend tot uiterlijk 2 weken na aanvang van de scholing. De subsidie vergoedt maximaal € 1.000 van de scholingskosten. Continue reading “Maak gebruik van de subsidieregeling voor werkloze 50-plussers”

Let op deadline loondoorbetaling aan zieke AOW’er

Sinds 1 januari 2016 gelden er versoepelde regels voor doorwerken na de AOW-leeftijd. Een van die regels betreft de loondoorbetalingsplicht voor zieke AOW’ers. Wordt een AOW’er ziek, dan moet u 13 (in plaats van 104) weken loon doorbetalen. Maar had u op 31 december 2015 al een zieke AOW’er in dienst, dan hoeft u maximaal tot 1 september 2016 het loon door te betalen, voor zover de periode van 104 weken niet eerder is verstreken.

Start controle sectorindeling

De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast bij de eerste aanmelding op basis van uw werkzaamheden. U krijgt daarvan binnen acht weken een beschikking sectoraansluiting met een code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten. De sectorcode staat ook op de beschikking met de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK), die u elk jaar ontvangt.
Continue reading “Start controle sectorindeling”

Werkgeversportaal UWV nu ook voor eigenrisicodragers WGA

Bent u werkgever en eigenrisicodrager voor de WGA? U kunt dan sinds kort de aan u toegezonden beslissingen, financiële documenten en risico-overzichten bekijken binnen het werkgeversportaal van het UWV. U hoeft daarvoor alleen een account aan te vragen. Dit kan eenvoudig via www.uwv.nl. U kunt via het werkgeversportaal tevens verzuimmeldingen digitaal aanleveren bij het UWV. Ook kunt u formulieren up- of downloaden en het doelgroepenregister raadplegen. Zo worden procedures versneld en kunt u voorzieningen sneller aanvragen.